Sbírka zákonů stav k 2.3.2024 
 29.2.2024
46/2024 Sb. (čá. 46)

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky

45/2024 Sb. (čá. 45)

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

44/2024 Sb. (čá. 44)

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády

43/2024 Sb. (čá. 43)

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, ve znění vyhlášky č. 443/2022 Sb.

42/2024 Sb. (čá. 42)

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

 27.2.2024
41/2024 Sb. (čá. 41)

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

40/2024 Sb. (čá. 40)

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.

39/2024 Sb. (čá. 39)

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 38/2023 Sb. m. s.

38/2024 Sb. (čá. 38)

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

 22.2.2024
37/2024 Sb. (čá. 37)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku

36/2024 Sb. (čá. 36)

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 30/23 ve věci návrhu na zrušení § 67ca zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, a § 2a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

35/2024 Sb. (čá. 35)

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů

 20.2.2024
34/2024 Sb. (čá. 34)

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

33/2024 Sb. (čá. 33)

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

32/2024 Sb. (čá. 32)

Vyhláška o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu

 13.2.2024
31/2024 Sb. (čá. 31)

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

30/2024 Sb. (čá. 30)

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

29/2024 Sb. (čá. 29)

Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

28/2024 Sb. (čá. 28)

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 9.2.2024
27/2024 Sb. (čá. 27)

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

26/2024 Sb. (čá. 26)

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

25/2024 Sb. (čá. 25)

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

 8.2.2024
24/2024 Sb. (čá. 24)

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/23 ve věci návrhu na zrušení § 23a odst. 3 poslední věty zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

23/2024 Sb. (čá. 23)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu

22/2024 Sb. (čá. 22)

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar

21/2024 Sb. (čá. 21)

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017

20/2024 Sb. (čá. 20)

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 47/2022 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

 

 Sbírka mezinárodních smluv stav k 2.3.2024